ماموریت

تند آموزی در کشف فرصت های سودآور تجاری و خلق ارزش پایدار از طریق واکنش سریع در بهره برداری هوشمندانه از آنها.

چشم انداز

آتیه پگاه یک شرکت "چابک تراز جهانی قوی و امین"که طرف تجاری قابل اعتمادی برای شرکت های داخلی و خارجی" قدرتمند خوشنام "شده ودستاورد آن فروشی معادل حداقل شش برابر سرمایه ی عملیاتی و با متوسط حاشیه ی سود پنج درصدی در هر مرحله فروش، گردیده است.

ارزشهای بنیادی

• صداقت _ همه وقت ،صددرصد
• نگرش _ ما می توانیم
• نوآوری _ شهامت متفاوت بودن
• احترام _ با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که انتظار داریم با ما رفتار کنند
• اشتیاق شدید _ تمایل به خوشنود کردن
• کارگروهی _ باهم قویتریم
• بهبود مستمر _ بهبود بی پایان است