مزايده ها

۱۳۹۴-۱۰-۳۰

مزایده عمومی

عنوان مزایده :    مزایده عمومی   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    همشهری تاریخ انتشار :    ۹۱/۲/۲ آخرین مهلت :    ۹۱/۲/۱۱ شماره صفحه روزنامه :    ۱۲ متن آگهی :
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی ساختمان مسکونی آگهی در محدوده : منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    روزنامه اطلاعات تاریخ انتشار :    ۹۲-۲-۲۱ آخرین مهلت :    ۹۲-۳-۲ شماره صفحه روزنامه :    ۱۰ متن آگهی :
۱۳۹۴-۱۰-۳۰

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک

عنوان مزایده :    آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه بسته بندی پری پک   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    مناقصه مزایده تاریخ انتشار :    ۹۲-۶-۲۳ آخرین مهلت :    ۹۲-۷-۳ شماره صفحه روزنامه :    ۶ متن آگهی :