به اطلاع کلیه شرکت کننده گان در فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران تبلیغات سال ۱۳۹۷ می رساند ، آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ تمدیدگردید.