معرفی هیئت مدیره

معرفی هیئت مدیره

 

عباس جهانگیری -نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
امیرحسین حدادی -رئیس هیئت مدیره
کاوه بنه گزی -عضو هیئت مدیره