تاریخچه فعالیت شرکت همگرایان سازه و بنا

شرکت همگـرایـان سـازه و بنـا (سهـامی خاص) در تاریخ 1383/12/24 تحت شمـــاره ثبت 23128 در اداره ثبت شرکتهــای مشهدبا ســرمایه اولیه بمبلغ 000ر000ر1 ریال منقسم به 000ر1 سهم 000ر1 ریالی بـانـام به ثبت رسید که مبلــغ کـل طی گـواهی شمـاره1092/49056 مورخ 83/12/20 بانک ملت شعبه گوهرشاد پرداخت گردیده است
از تاریخ ثبت ، شرکت تاکنون دو مرحله افزایش ســرمایه در ســالهــای 1384 بمبلغ 000ر000ر100 ریال منقسم به 000ر100 سهم000ر1 ریالی و در 1385 بمبلغ 000ر000ر000ر5 ریال منقسم به 000ر000ر5 سهم 000ر1 ریالی داشته است .


موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه مصوب به شرح ذیل میباشد:

1-ایجاد نمایشگاههای دائمی، صادرات و واردات، خرید و فروش کالا و مصالح و تأسیسات ساختمانی، مشارکت، راه اندازی و تأسیس صنایع وکارخانجات تولید کالا و مصالح و تأسیسات ساختمانی، اجرای پروژه های ساختمانی و هر گونه فعالیتی که در ارتباط با صنعت ساخت و ساز باشد.
2- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام در شرکتهای موجود.
3- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.