تاریخچه فعالیت شرکت همگرایان سازه و بنا

تاریخچه فعالیت شرکت همگرایان سازه و بنا

شرکت همگـرایـان سـازه و بنـا (سهـامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ تحت شمـــاره ثبت ۲۳۱۲۸ در اداره ثبت شرکتهــای مشهدبا ســرمایه اولیه بمبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال منقسم به ۰۰۰ر۱ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی بـانـام به ثبت رسید که مبلــغ کـل طی گـواهی شمـاره۱۰۹۲/۴۹۰۵۶ مورخ ۸۳/۱۲/۲۰ بانک ملت شعبه گوهرشاد پرداخت گردیده است
از تاریخ ثبت ، شرکت تاکنون دو مرحله افزایش ســرمایه در ســالهــای ۱۳۸۴ بمبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰ر۱۰۰ سهم۰۰۰ر۱ ریالی و در ۱۳۸۵ بمبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال منقسم به ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ سهم ۰۰۰ر۱ ریالی داشته است .

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه مصوب به شرح ذیل میباشد:

۱-ایجاد نمایشگاههای دائمی، صادرات و واردات، خرید و فروش کالا و مصالح و تأسیسات ساختمانی، مشارکت، راه اندازی و تأسیس صنایع وکارخانجات تولید کالا و مصالح و تأسیسات ساختمانی، اجرای پروژه های ساختمانی و هر گونه فعالیتی که در ارتباط با صنعت ساخت و ساز باشد.
۲- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام در شرکتهای موجود.
۳- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.